Swa Zam Pa Angar Shahid Khan Vena Malik And Jahanger Khan